Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Alternative Administration

Administracja Zastępcza, AZ, konspiracyjna sieć administracji cywilnej Polskiego Państwa Podziemnego, tworzona od marca 1940 r. początkowo wspólnie przez ZWZ i czynniki polityczne (Polityczny Komitet Porozumiewawczy, później Delegaturę Rządu RP na Kraj), a od marca 1941 r. równolegle przez Delegaturę Rządu i ZWZ-AK. Celem Administracji Zastępczej było zapewnienie funkcjonowania administracji państwowej w czasie powstania powszechnego i w początkowym etapie odradzania się państwa. Organizowana przez Delegaturę Rządu sieć Administracji Zastępczej, odtwarzająca wszystkie szczeble struktury administracji sprzed 1939 (departamenty na szczeblu centralnym, delegatury okręgowe, delegatury powiatowe), miała podobną strukturę do zainicjowanej przez gen. S. Roweckiego administracji zmilitaryzowanej (Biura Wojskowe Armii Krajowej), toteż w 1943 r. aparaty obu scalono i podporządkowano Delegatowi Rządu. Od 1944 Administrację Zastępczą nazywano Tymczasową Administracją Rządową, jej ogniwa, ujawniające się — zgodnie z zaleceniami rządu RP — w trakcie wyzwalania kraju („Burza”), były likwidowane przez sowieckie władze wojskowe, a członkowie z reguły internowani w ZSRR.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.