Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Chłopi-robotnicy

Chłopi-robotnicy – pojęcie stosowane po II wojnie światowej na określenie chłopów, którzy łączyli posiadanie gospodarstw rolnych ze stałą pracą w przemyśle i usługach. Ich powstanie było związane z dużym niedoborem siły roboczej w przemyśle w okresie industrializacji w krajach komunistycznych, przy równocześnie niskich dochodach ludności rolnej. Na ogół byli zatrudniani jako robotnicy niewykwalifikowani, a uzyskiwane przez nich dodatkowe dochody pozwalały na poprawę warunków życia, w Polsce po 1956 r. również na znaczne inwestycje we własnych gospodarstwach. Zaangażowanie mężczyzn w przemyśle powodowało trudności w produkcji rolnej, która w poważnym stopniu obciążała kobiety i starszych mężczyzn. Chłopi-robotnicy zanikli jako zjawisko masowe po 1989 r.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.