• Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy: t. 3: Relacje z Kresów, Warszawa 2001.
 • Aszmianszczyna: historyja i suczasnaść. Materyjały naukowa-praktycznaj krajeznauczaj kanfierencyi, pryswieczanaj znakamitym ludziam, historyka-architekturnym pomnikam, histarycznym padziejam i miascinam Aszmianszczyny XVI–XX stst., prowiedz. 15 kastr. 1993 g. [Ашмяншчына: гісторыя  і сучаснасць. Матэрыялы навукова-практычнай краязнаўчай канферэнцыі, прысвечанай энакамітым людзям, гісторыка-архітэктурным помнікам, гістарычным падзеям і мясцінам Ашмяншчыны XVI– XX стст., праведз. 15 кастр. 1993 г.], red. I.P. Kreń, Hrodna–Aszmiany 1995.
 • Botwinnik M.B. , Pamiatniki gienocida jewriejew Biełarusi [Памятники геноцида евреев Беларуси], Minsk 2000.
 • Encyklapiedija historyi Bielarusi u 6 tamach [Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6 тамах], t. 1, red. M.W. Bicz i in., Miensk 1993.
 • Hołokost na tierritorii SSSR. Encikłopiedija [Холокост на территории СССР. Энциклопедия], red. E. Wizel, S. Wizental i in., Moskwa 2009.
 • Ioffe E.G., Biełorusskije jewriei w Izraile. Biograficzeskij sprawocznik [Белорусские евреи в Израиле. Биографический справочник], Minsk 2000.
 • Jankowski C., Powiat oszmiański: materjaly do dziejów ziemi i ludzi: cz. 1, Kraków 1896.
 • Jewriejskaja encikłopedija. Reprintnoje wosproizwiedienije wydanija obszczestwa dla naucznych jewriejskich izdanij i Izdatielstwa Brokhauz-Efron [Еврейская энциклопедия. Репринтное воспроизведение издания общества для научных еврейских изданий и Издательства Брокгауз-Ефрон], t. 12, Sankt-Pietierburg [b.r.], przedr. Moskwa 1991.
 • Jewriejskoje miestieczko w riewolucii. Oczerki [Еврейское местечко в революции. Очерки], red. Tan-Bogoraz [właśc. W.G. Bogoraz], Moskwa – Leningrad 1926.
 • Jewriejskaja Starina. Sbornik statiej za 1917–1918 god [Еврейская Старина. Сборник статей за 19171918 год], t. 10, Pietrograd 1918.
 • A.M. Kułahin, Katalickija chramy na Biełarusi. Encykłapiedyczny dawiednik [Каталіцкія храмы на Беларусі. Энцыклапедычны даведнік], Minsk 2001.
 • Łokotko A.I., Architiektura jewropiejskich sinagog[Архитектура европейских синагог], Minsk 2002.
 • Maliszewski E., Przewodnik po Gubernji Wileńskiej: zarys statystyczno-opisowy, Warszawa 1919.
 • Pamiać: Historyka-dakumientalnaja chronika Aszmianskaga rajona [Памяць: гісторыка-дакуменальная хронiка Ашмянскага раёна], Minsk 2003.
 • Pamiatnaja kniżka Wilenskoj gubiernii na 1845 god [Памятная книжка Виленской губернии на 1845 год], oprac. A. Dworiec, Wilno 1845.
 • Rewieńska W., Miasta i miasteczka w północno-wschodniej Polsce: położenie topograficzne. Rozplanowanie. Fizjonomia. Studium antropogeograficzne, Wilno 1938.
 •  Sałamacha W.P., Goroda miesteczki i zamki Wielikogo kniażestwa Litowskogo [Города местечки и замки Великого княжества Литовского], Minsk 2009.
 • Sefer zikaron le-kehilat Oszmiana, red. M. Gelbart, Tel Awiw 1969; [online] yizkor.nypl.org/index.php?id=1732 [dostęp: 02.12.2013].
 • Swidietielstwujut pałaczi. Unicztożenije jewriejew na okkupirowanoj territorii Biełarusi w 1941–1944 gg.: dokumenty i matieriały[Свидетельствуют палачи. Уничтожение евреев на оккупированной территории Беларуси в 19411944 гг.: документы и материалы],red. nauk. S.E. Nowikow, wyb. W.I. Adamuszko, I.P. Gierasimowa, W.D. Sielemieniew, Minsk 2009.
 • Szczuka O., Diejatielnost’ Jewriejskogo kłuba gosudarstwiennoj mysli na tierritorii Zapadnoj Biełarusi [Деятельность «Еврейского клуба государственной мысли» на территории Западной Беларуси], [w:] „Tirosz – Trudy po Iudaikie” [„Тирош – труды по иудаике”] 2009, nr 9, ss. 154-159.
 • The Universal Jewish Encyclopedia in Ten Volumes, t. 9, red. I. Landman i in., New York 1943.
 • Unicztożnienije jewriejew SSSR w gody niemieckoj okupacii (1941–1944). Sbornik dokumientow i matieriałow  [Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации (1941-1944): Сборник документов и материалов], red. I. Arad, Jerusalim 1991.
 • von Bongaaz P.A., Pamiatnaja kniżka Wilenskoj gubiernii na 1915 god [Памятная книжка Виленской губернии на 1915 год], Wilna 1915.
 • Wialikaje kniastwa Litouskaje: Encykłapedyja u 2 t [Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т.], t. 1: [Abalenski – Kadzencyja Абаленскі – Кадэнцыя], red. H.P. Paszkou i in., wyd. 2, Minsk 2007. 
Print