• Bartoszewicz H., Projekty rewirów dla ludności żydowskiej w miastach mazowieckich 18071830, „Rocznik Mazowiecki” 2006, 18, ss. 104–120.

 • Bielawski R., Po Nich ja płaczę, „Słowo Żydowskie” 2005, nr 5–6 (343–344).

 • Chrzanowski S., Specjalne prawo karne dla Polaków i Żydów, „Notatki Płockie” 1963, t. 8, nr 25, ss. 21–23.

 • Dzieje Płocka, red. A. Gieysztor, Płock 1978.

 • Greenszpan S., Jidn in Plock / Jews in Plotzk, New York 1960.

 • Grochowska-Iwańska K., Żydowski Płock – architektoniczne wizje i realizacje: katalog wystawy, Płock 2014, „Notatki Płockie” 2015, t. 60, nr 1 (242), ss. 48–50.

 • Guterman S., Kartki z pożogi, Płock 2004.

 • Horn M., Chronologia i zasięg terytorialny żydowskich cechów rzemieślniczych w dawnej Polsce (16131795), [w:] Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991.

 • Kenigsberg M., Kronikarz żydów płockich, „Notatki Płockie” 1966, t. 11, nr 5 (29), ss. 37–38.

 • Koński W., „Sprawa żydowska” podczas obrony Płocka 1920 r., „Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny” 1995, t. 1.

 • Kotkiewicz A. D., Płocka prasa sanacyjna a problem żydowski 19261939, „Notatki Płockie” 2010, t. 55, nr 3 (224), ss. 29–36.

 • Nowak-Dąbrowska G., Wychodząc z niepamięci. Żydowskie rodziny przedwojennego Płocka, Płock 2021

 • Oszytko J., Sprawy Żydów miasta Płocka i okolic w XIX w.: artykuł źródłoznawczy, „Notatki Płockie” 1998, t. 43, nr 3 (176), ss. 7–10.

 • Papierowski A. J., Z życia społecznego Żydów płockich w II połowie XIX i na początku XX wieku (cz. 1), „Notatki Płockie” 1999, t. 44, nr 1 (178), ss. 12–20.

 • Papierowski A. J., Z życia społecznego Żydów płockich w II połowie XIX i na początku XX wieku (cz. 2), „Notatki Płockie” 1999, t. 44, nr 2 (179), ss. 14–22.

 • Papierowski A. J., Z życia społecznego Żydów płockich w II połowie XIX i na początku XX wieku (cz. 3), „Notatki Płockie” 1999, t. 44, nr 3 (180), ss. 10–22.

 • Papierowski A. J., Żydowskie szkolnictwo religijne na przykładzie działalności prywatnej ortodoksyjnej szkoły Isoda Tora (Podstawy Tory) w Płocku (19211939), „Notatki Płockie” 2012, t. 57, nr 4 (233), ss. 27–37. 

 • Plock, [w:] Pinkas ha-kehilot Polin: enciklopedja szel ha-jiszuwim ha-Jehudijim le-min hiwasdam we-ad le-ahar Szoat Milhemet ha-olam ha-sznija, red. A. Wein, B. Freundlich, W. Orbach, Jeruszalajim 1999, ss. 358–372.

 • Plock. Toldot kehila atikat-jomin be-Polin / Plotzk (Płock). A history of an ancient Jewish community in Poland, red. E. Eisenberg, Tel Awiw 1967.

 • Przedpełski J., Żydzi płoccy: dzieje i martyrologia 19391945, Płock 1993.

 • Przedpełski J., Żydzi płoccy w okresie okupacji niemieckiej, „Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny” 1999, t. 5.

 • Przedpełski J., Żydzi w Płocku podczas okupacji (do czasu wysiedlenia), „Notatki Płockie” 1991, t. 36, nr 2 (147), ss. 32–39.

 • Sokolnicki M., Żydzi płoccy w okresie średniowiecza, „Notatki Płockie” 1998, t. 43, nr 2 (175), ss. 3–6.

 • Sokolnicki M., Żydzi w życiu politycznym Płocka do 1919 r., „Notatki Płockie” 2004, t. 49, nr 1 (198), ss. 22–30.

 • Stefański J., Płock od A do Z w tysiącletnich dziejach, Płock 1995.

 • Szczepański J., Mazowsze w ogniu wojny 1920 roku, „Rocznik Mazowiecki” 2000, t. 12, ss. 7–41.

 • Wiśniewski T., „Księga Pamięci Żydów Płockich”, „Notatki Płockie” 1989, t. 34, nr 1 (138), ss. 58–59.

 • Załęczny J., Kilka uwag na temat płockiej gminy żydowskiej w dwudziestoleciu międzywojennym, „Notatki Płockie” 1984, nr 1–2 (118-119), ss. 24–28.

 • Żuławnik M., Żydzi płoccy w XVI i XVII wieku, „Notatki Płockie” 2002, t. 47, nr 2 (191), ss. 3–7.

 

Print