• Bursztyn J., Żydzi opatowscy na przełomie XVII i XVIII w., [w:] Opatów. Materiały z 700-lecia miasta, red. F. Kiryk, Sandomierz 1985.
  • Ginalska T., Powiat Opatów, Krosno 1999.
  • Guldon Z., Krzystanek K., Ludność żydowska w miastach lewobrzeżnej części województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku, Kielce 1990.
  • Guldon Z., Ludność żydowska w miastach województwa sandomierskiego w II połowie XVII w., „BŻIH”, nr 3-4, 1982, s. 17-29.
  • Katalog zabytków sztuki w Polsce. Powiat opatowski, red. J.Z. Łoziński i B. Wolff, Warszawa 1959, z. 7, s. 23.
  • Kumor B., Nieznane źródła do statystyki ludności diecezji krakowskiej w XVIII w., „Przeszłość demograficzna Polski”, z. 4, 1971, s. 21-60, s. 51.
  • Saletra S., Żydzi wobec powstania listopadowego 1930-1931 roku – na przykładzie województw krakowskiego i sandomierskiego, [w:] Z przeszłości Żydów Polskich. Polityka – gospodarka – kultura – społeczeństwo, red. J. Wijaczka, G. Miernik, Kraków 2005, s. 87-102.
  • Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1882, t. III, s. 312.
  • Wiśniewski J., Dekanat opatowski, Radom 1909.
Print