• Akta dotyczące Żydów w radomskim Archiwum Państwowym (18151950), oprac. A. Penkalla, Warszawa 1998.
 • The Book of Radom. The Story of a Jewish Community in Poland Destroyed by the Nazis, red. A. Lipson, Now York 1963.
 • Bergman E., Jagielski J., Zachowane synagogi i domy modlitwy w Polsce, Warszawa 1996.
 • Berkowicz N., Uciekłem z transportu do Treblinki, „Tygodnik Radomski” 1990, nr 37.
 • Boniecki J., Powiat Radomski w okresie II Rzeczpospolitej 1918–1939. Wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze, [w:] Powiat Radomski, red. J. Boniecki, S. Ośka, S. Witkowski, „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego” 1976, T. 23, z. 1–2, ss. 89–100.
 • Borkiewicz K., Po raz drugi obchodzono w Radomiu Dni Izraela, „Słowo Żydowskie” 14–28.12.2001.
 • Burchard P., Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990.
 • Chołuj Z., Synagoga w Radomiu – próba rekonstrukcji, „Radomir” 1987, nr 5.
 • Cum 25-jorikn jubilej fun der gezelszaft „Frajnt fun Radom” in Pariz, Pariz 1950.
 • Dos jidisze Radom in churwes. Ondenbuch, Stuttgart 1948.
 • Encyclopedia of the Holocaust, red. I. Gutman, New York 1990.
 • Franecki J., Hitlerowski aparat policyjny i sądowniczy i jego działalność w dystrykcie radomskim ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Radomskiej, Radom 1978.
 • Friedman T., Toldot kehilat jehudej Radom bi-tkufat ha-Szoa 19391945, Jeruszalajim 1999.
 • Glicksman W., Radom, [w:] Encyclopaedia Judaica, red. F. Skolnik, M. Berenbaum, t. 17, Detroit–New York–San Francisco–New Haven–Waterville–London 2007, s. 56.
 • Gold Ben-Zion, The life of Jews in Poland before Holocaust, Lincoln 2007.
 • Gospodarczyk M., Kaczmarska M., Ukleja E., Żydzi na Ziemi Radomskiej, Radom 1992.
 • Gotfryd B., Antoni Gołębiarz i inne opiowiadania o Holokauście, Wrocław 2005.
 • Gotfryd B., Widuję ich w snach. Nowe opowiadania, Radom 2008.
 • Gutman-Laks N., A Personal History, „The Voice of Radom” 1992, wydanie specjalne.
 • Jagielski J., Cmentarze żydowskie w Polsce, [w:] Studia z dziejów Żydów w Polsce, t. 1, Warszawa 1995.
 • Krakowski S., Radom, [w:] Encyclopaedia Judaica, red. F. Skolnik, M. Berenbaum, t. 17, Detroit–New York–San Francisco–New Haven–Waterville–London 2007, ss. 56–57.
 • Kupisz D., Radom w czasach Jagiellonów (13861572), Radom 2009.
 • Łuniewski J., Z moich wspomnień. Żydzi radomscy w mej pamięci, „Radomir” 1988, nr 3.
 • Misiuna W., Wspomnienia o dziewczętach z obozu pracy dla Żydów w Radomiu, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1989 nr 1.
 • Notatki o kulturze żydowskiej w Radomiu, Radom 1992.
 • Pawlina-Meducka M., Prasa żydowska przed 1939 rokiem, [w:] Kultura Żydów województwa kieleckiego (19181939), red. M. Pawlina-Meducka, Kielce 1993, ss. 101–121.
 • Penkalla A., Akta personalne rabinów guberni radomskiej w XIX w. (18151914), „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1994, nr 1-3, ss. 141–150.
 • Penkalla A., Problematyka konserwatorska cmentarzy żydowskich w Kieleckiem i Radomskiem, [w:] Studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce. 2. Cmentarze żydowskie, red. J. Woronczak, Wrocław 1995.
 • Penkalla A., Radom, [w:] Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, red. J. Tomaszewski, A. Żbikowski, Warszawa 2001, s. 391.
 • Penkalla A., Stosunki polsko-żydowskie w Radomiu (kwiecień 1945 luty 1946), „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1995–1996, nr 3-2, ss. 57–72.
 • Penkalla A., Żydowskie ślady w województwie kieleckim i radomskim, Radom 1992.
 • Penkalla A., Żydzi na terenie guberni radomskiej w latach 1815-1862, „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego” 1991, nr 1-2, ss. 1–159.
 • Piątkowski S., Dni życia i śmierci. Ludność żydowska w Radomiu w latach 1918–1950, Warszawa 2006.
 • Piątkowski S., Radom zarys dziejów miasta, Radom 2000.
 • Piątkowski S., Żydzi radomscy w latach 1918–1950. Dzieje społeczności lokalnej na tle historii miasta i regionu, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Z. Mańkowskiego, obroniona w grudniu 1998 r. na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie.
 • Radom, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, red. S. Spector, G. Wigoder, t. 2, New York 2001, ss. 1045–1047.
 • Radom, [w:] Pinkas ha-kehilot Polin. Enciklopedja szel ha-jiszuwim ha-Jehudijim le-min hiwasdam we-ad le-ahar Szo'at Milhemet ha-`olam ha-sznija, t. 7: Mechozot Lublin, Kejlca, red. A. Wein, Jeruszalajim 1999.
 • Radom. Dzieje miasta w XIX i XX wieku, red. S. Witkowski, Warszawa 1985.
 • Radom bi-jimej ha-Szoa, red. S. Hruvi, Haifa 1979.
 • Radomskie wędrówki regionalne, red. J. Pulnar, Radom 2000.
 • Sefer Radom, red. I. Perlow, Tel Awiw 1961.
 • Tusiński P. A., Postawy polityczne mieszkańców Radomia w latach 19181939, Radom 1996.
 • Urbański K., Zagłada Żydów w dystrykcie radomskim, Kraków 2004.
 • Zwolski Cz.T., Radom i region radomski, Radom 2003.
Print