• Allerhand L., Żydzi Lwowa. Opowieść, Warszawa–Kraków 2010.
 • Allerhand M., Allerhand L., Zapiski z tamtego świata, Kraków 2003, wyd. 2. uzupełnione, jako: Zapiski z tamtego świata. Zagłada we Lwowie w dziennikach profesora i wspomnieniach jego wnuka, Kraków 2011.
 • Anstadt M., Dziecko ze Lwowa, Wrocław 2000.
 • Bałaban M., Dzielnica żydowska, jej dzieje i jej zabytki, Lwów 1909.
 • Bałaban M., Dzieje Żydów w Galicji i w Rzeczypospolitej Krakowskiej 17721868, Lwów 1914.
 • Bałaban M., Historia lwowskiej Synagogi Postępowej (Templum), Lwów 1937.
 • Bałaban M., Żydzi w Austrii za panowania Franciszka Józefa I ze szczególnem uwzględnieniem Galicji 18481908, Stanisławów-Warszawa 1909.
 • Bałaban M., Żydzi lwowscy na przełomie XVI i XVII wieku, Lwów 1909.
 • Berenstein T., Eksterminacja ludności żydowskiej w Dystrykcie Galicja (1941–1943), „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1967, nr 67, ss. 3-58.
 • Berenstein T., Praca przymusowa ludności żydowskiej w tzw. dystrykcie Galicja (19411944), „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1969, nr 69, ss. 3-46.
 • Białynia-Chołodecki J., Lwów pastwą pożogi w 1527 roku, Lwów 1927.
 • Borwicz M., Organizowanie wściekłości, Warszawa 1947.
 • Borwicz M.,  Uniwersytet zbirów, Kraków 1946.
 • Chiger I., Świat w mroku. Pamiętnik ojca dziewczynki w zielonym sweterku, Warszawa 2011.
 • Chiger K., Paisner D., Dziewczynka w zielonym sweterku, Warszawa 2011.
 • Czołowski A., Historia Lwowa od r. 1600 do 1772, Lwów 1927.
 • Czołowski A., Wysoki Zamek, Lwów 1910.
 • Eksterminacja Żydów na ziemiach polskich w okresie okupacji hitlerowskiej. Zbiór dokumentów, oprac. T. Berenstein, A. Eisenbach, A. Rutkowski, Warszawa 1957.
 • Friedman F., Zagłada Żydów lwowskich, Łódź 1945.
 • Guttermann B., Days of Horror. Jewish Testimonies from German Occupied Lemberg 19411943, Tel Awiw 1991.
 • Hescheles J., Oczyma 12-letniej dziewczynki…, Łódź 1946.
 • Honigsman J., Zagłada Żydów lwowskich (19411944), Warszawa 2007.
 • Hoffman Z., Z teki lwowskiej, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1980, nr  114-115, ss. 135-145.
 • Hoszowski S., Ekonomiczny rozwój Lwowa w latach 17721914, Lwów 1935.
 • Hryciuk G., Polacy we Lwowie 19391944. Życie codzienne, Warszawa 2000.
 • Jędruszczak T., Początki okupacji niemieckiej w tzw. dystrykcie galicyjskim w 1941 r., „Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia” 1981, t. 36, ss. 207-216.
 • Jones E., Smoke in the sand: the Jews of Lvovin the war years 19391944, Jerozolima 2004.
 • Jones E., Żydzi Lwowa w okresie okupacji 19391945, Łódź 1999.
 • Kahane D., Lvov Ghetto Diary, Massachusetts 1990.
 • Katzmann F., Rozwiązanie kwestii żydowskiej w Dystrykcie Galicja, oprac. A. Żbikowski, Warszawa 2001.
 • Kessler E., Przeżyć Holokaust we Lwowie, Warszawa 2007.
 • Krachkovska A., Wspólnota żydowska Lwowa między XVI a XVIII w. – obszary osiedleń i status prawny, [w:] Żydzi w Lublinie - Żydzi we Lwowie. Miejsca – Pamięć – Współczesność, red. J. Zętar, E. Żurek, S. J. Żurek, Lublin 2006.
 • Krugłow A., Deportacje ludności żydowskiej z dystryktu Galicja do obozu zagłady w Bełżcu w 1942 r., „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1989, nr 151, ss. 101-118.
 • Lemberg, [w:] The Jewish encyclopedia: a descriptive record of the history, religion, literature, and customs of the Jewish people from the earliest times to the present day, t. 7, red. I. Singer, Nowy Jork - Londyn 1904.
 • Lewin K., Przeżyłem. Saga Świętego Jura spisana w roku 1946 przez syna rabina Lwowa, Warszawa 2007.
 • Łoziński W., Patrycjat i mieszczaństwo lwowskie w XVI i XVII wieku, Lwów 1902.
 • Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika. 2350 dni wojny i okupacji Lwowa, 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007.
 • Mełamed Wł., Jewriei wo Lwowie (XIII pierwaja połowina XX wieka). Sobytia, obszczestwo, liudi, Lwów 1994.
 • Nakoniecznij E., Szoa u Lwowy. Spogadi, Lwów 2004 [rec.: Redzik A., „Rocznik Lwowski” 2005, ss. 268-273].
 • Orach B., Jewish Lviv. One hundred addresses, Lwów 2000.
 • Podhorodecki L., Dzieje Lwowa, Warszawa 1993.
 • Rozwiązanie kwestii żydowskiej w dystrykcie Galicja. Raport Fritza Katzmanna, „Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce” 1951, t. 6.
 • Schall J., Przewodnik po żydowskich zabytkach Lwowa, Lwów 1935.
 • Schall J., Historia Żydów w Polsce, na Litwie i Rusi, Lwów 1934.
 • Steinhaus H., Wspomnienia i zapiski, Londyn 1992.
 • Trzynadlowski J., Zakład Narodowy im. Ossolińskich 18171967, Wrocław 1967.
 • Weliczker L., Brygada Śmierci. Sonderkommando 1005. Pamiętnik, Łódź 1946.
 • Wittlin J., Mój Lwów, Warszawa 1991.
 • Zubrzycki D., Kronika miasta Lwowa, Lwów 1844.
 • Żbikowski A., Lokalne pogromy Żydów w czerwcu i lipcu 1941 roku na wschodnich rubieżach II Rzeczypospolitej, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1992, nr 162-163, ss. 2-18.

 Oprac. Adam Redzik

 

Print