• Baliński M., Lipiński T., Starożytna Polska pod wzglądem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana, T. I, Warszawa 1843.
 • Bergman, E., Ludność żydowska w miasteczkach Mazowsza w XIX i XX wieku [w:] Mazowieckie miasteczka na przestrzeni wieków, pod red. A. Stawarza, Warszawa 1999, s. 82-84.
 • Encyclopedia of Jewish Life (2001), p. 45: "Andrzejewo".
 • Gawarecki W. H., Przywileje, nadania i swobody przez królów polskich i xsiążąt zazowieckich i biskupów płockich udzielone miastom województwa płockiego, Warszawa 1828.
 • Głębocki K., Żydzi w Andrzejewie (art. monograficzny), maszynopis, Białystok 2010.
 • Katalog zabytków sztuki, Województwo łomżyńskie, pod red M. Kałamajska-Saeed, Ciechanowiec, Zambrów, Wysokie Mazowieckie i okolice, Warszawa 1986.
 • Księga Adresowa Polski ( wraz z w. m. Gdańskiem ) dla handlu, rzemiosł i rolnictwa; Annuaire de la Pologne ( y Compris la V. I. de Dantzig ) pour le Commerce, L'Industrie.les Metiers et L'Agriculture 1926/27; 1928; 1929; 1930.
 • Kocoń L., Ludność żydowska w regionie łomżyńskim XIX i XX wieku, [w:] Żydzi i stosunki polsko-żydowskie w regionie łomżyńskim w XIX i XX wieku, Łomża 2002.
 • Kocoń L., Rabini Okręgów Bóżniczych Regionu Łomżyńskiego, [w:] „Studia Łomżyńskie”, T.XIII, Łomża 2002.
 • Miasta Polskie w Tysiącleciu, T. I, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965.
 • Orłowicz M., Przewodnik ilustrowany po woj. białostockim, Białystok 1937.
 • Pawłowski K., Ewidencja miast zabytkowych woj. warszawskiego 1962, Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie.
 • Pinkas HaKehilot, Poland, Vol. 4(1989),p.143: "Andrzejewo"
 • Piłasiewicz Z., Andrzejewo. Studium historyczno-urbanistyczne, maszynopis 1977 PKZ Białystok.
 • Polacy-Sowieci-Żydzi w regionie łomżyńskim w latach 1939-1941, Tom II: Dokumenty radzieckie, Wybór, opracowanie i tłumaczenie Michał Gnatowski, Łomża 2004.
 • Wasiutyński B., Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX, Warszawa 1930.
 • Załuski W., Andrzejewo i Kościół Andrzejewski. Szkic historyczny, Płock 1908.
   

 

Print