• Czwojdrak Dariusz, Z dziejów ludności żydowskiej w południowo-zachodniej Wielkopolsce, Grabonóg 2004
 • Dzieje ziemi gostyńskiej, red. St. Sierpowski, Poznań 1979
 • Glura Franciszek, Z dziejów szkolnictwa i oświaty w Gostyńskiem, Gostyń 1993
 • Gostyń [w:] Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chlebowski, W. Walewski, F. Sulimierski, Warszawa 1881, T. II, s. 747-749
 • Heppner Aron, Herzberg Isidor, Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden und der jüdischen Gemeinden in den Posener Landen, Koschmin-Bromberg 1909
 • Jeszke Witold, Szpitalnictwo, lekarze i stosunki sanitarne w powiecie gostyńskim od czasów najdawniejszych, Poznań 1948
 • Kemlein Sophie, Żydzi w Wielkim Księstwie Poznańskim 1815-1848, Poznań 2001
 • Klinkowski Edmund, Gostyń w 1793 roku [w:] „Kronika Gostyńska”, Gostyń 1934, T. VI, z. 7, s. 95-104
 • Kołomłocki Władysław, Dzieje miejskiego Gimnazjum w Gostyniu [w:] „Kronika Gostyńska”, Gostyń 1930, T. II, z. 3, s. 34-78
 • Piwoń Aleksander, Likwidacja żydowskiej gminy wyznaniowej w Gostyniu [w:] „Zapiski Grabonoskie”, Grabonóg 2006, s. 37-41
 • Schulz Paweł T., Dzieje miasta Gostynia w zarysie, Gostyń 1939
 • Skorupski Grzegorz, Pogrzebany szacunek. Nekropolie grodu nad Kanią – część druga [w:] „Życie Gostynia”, Gostyń 2000, nr 44 (61), s. 6
 • Stachowski Władysław, Obrazki z XVIII wieku [w:] „Kronika Gostyńska”, Gostyń 1935, T. VII, z. 10, s. 155-160
 • Stachowski Władysław, Przyczynki do dziejów towarzystw gostyńskich, Gostyń 1937
 • Zgodziński Bogdan, Leszno i okolice, Poznań 1971
 • Zgodziński Bogdan, Województwo leszczyńskie, Warszawa-Poznań 1989
   
Print