• Przyrow, [w:] Pinkas hakehillot Polin: entsiklopedyah shel ha-yishuvim ha-Yehudiyim le-min
    hivasdam ve-`ad le-ahar Sho'at Milhemet ha-`olam ha-sheniyah
    , t. 7, Jerusalem 1999, ss. 417–419.
Print