Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„N”

Kryptonim działalności propagandowej w zakresie dywersji psychol., prowadzonej w czasie II wojny świat. wśród Niemców od XII 1940 przez Biuro Informacji i Propagandy KG ZWZ-AK (od X 1941 podwydział „N”); obejmowała wydawanie i kolportaż wydawnictw antyhitlerowskich w języku niem. (czasopisma, ulotki, odezwy, broszury), podpisywanych przez fikcyjne organizacje niem.; celem akcji „N” była dywersja psychol., szerzenie defetyzmu wśród Niemców; wydawnictwa „N” były nielegalnie kolportowane (m.in. przez Szare Szeregi) wśród wojska, policji i administracji okupanta, a także wśród niem. ludności cyw., sięgając aż do Berlina i na zaplecze frontu wsch.; akcja prowadzona do VII 1944.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.