Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Res Publica Nowa”

czasopismo kult.-polit., wyd. 1979–81 w Warszawie jako kwartalnik ukazujący się poza zasięgiem cenzury, 1987–92 jako miesięcznik w obiegu oficjalnym, od X 1992 mies. pt. „Res Publica Nowa” (od 2003 kwartalnik); pismo o orientacji liberalno-konserwatywnej, adresowane do odbiorcy inteligenckiego, porusza tematykę polit. i myśli polit. (m.in. historia idei), kult., społ., zamieszcza materiały poświęcone problemom najnowszej historii Polski, analizuje myśl polit. i socjol., śledzi przemiany w pol. rzeczywistości, diagnozuje jakość elit polit. III Rzeczypospolitej, poziom życia publ., stan współcz. kultury i literatury pol.; przegląd aktualnych wydarzeń, dział recenzji; red. nacz. — M. Król; nakład 3,5 tys. egzemplarzy.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.