Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

List do Hebrajczyków

List do Hebrajczyków  list z Nowego Testamentu umieszczany w kanonie bibl. zaraz po listach św. Pawła; od III w. do czasów nowoż. był błędnie przypisywany św. Pawłowi; prawdziwy autor nie jest znany (sugerowano autorstwo Apollosa, Barnabę i Łukasza), wiadomo jednak, że znał nauki Pawła; List został napisany krótko przed 70 r. n.e.; był adresowany do niezidentyfikowanej wspólnoty chrześcijan pochodzenia judeohellenistycznego; II–IV w. istniały wątpliwości co do jego kanoniczności; L.d.H. wyraża wiarę w Chrystusa jako Syna Bożego i zarazem człowieka pośredniczącego między ludźmi a Bogiem jako doskonały arcykapłan i ofiara; dowodzi wyższości Nowego Przymierza nad kultem starotestamentowym, posługując się jego duchową interpretacją w stylu bliskim teologii aleksandryjskiej (Filon z Aleksandrii); końcowa partia Listu zawiera apel o heroiczną wiarę i moralne życie.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.