Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Rada Konsultacyjna przy Przewodniczącym Rady Państwa PRL

instytucja o charakterze doradczym, powołana 6 XII 1986 i mająca skupiać przedstawicieli niektórych środowisk niezależnych od władz komunist.; jej kompetencje nie zostały sprecyzowane; wg przewodn. Rady Państwa, W. Jaruzelskiego, zadaniem Rady było artykułowanie opinii i postaw różnych grup społ. wobec aktualnych problemów gosp. i polit.; Rada miała stanowić forum dialogu pomiędzy opozycją demokr. a elitami sprawującymi władzę; udziału w Radzie odmówiła większość zaproszonych przedstawicieli środowisk opozycyjnych, z wyjątkiem mecenasa W. Siły-Nowickiego i prezesa warsz. KIK A. Święcickiego; Rada liczyła 56 osób, istniała 2 lata, odbywała zebrania co kilka miesięcy, opinie wyrażane w ich trakcie nie wywarły jednak istotnego wpływu na decyzje władz państw. ani nie przyczyniły się do ożywienia dialogu społ.; VIII 1988 pod wpływem strajków robotn. kierownictwo państw. wysunęło ideę Okrągłego Stołu, w wyniku czego dalsze istnienie Rady straciło sens.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.