Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Rada Najwyższa Narodowa

centr. władza cyw. utworzona w czasie powstania kościuszkowskiego 1794, z siedzibą w Warszawie; powołana przez T. Kościuszkę; 28 V–4 XI 1794 stała na czele administracji; w jej skład wchodzili kierownicy wydziałów: Bezpieczeństwa, Porządku, Sprawiedliwości, Skarbu, Żywności, Potrzeb Wojsk., Interesów Zagranicznych i Instytucji Nar., 32 ich zastępców oraz naczelnik nar. siły zbrojnej jako przewodn.; działała kolegialnie na zebraniach plenarnych oraz w wydziałach; wybitni członkowie R.N.N.: H. Kołłątaj, I. Potocki, I. Zakrzewski.

W. Bartel Ustrój władz cywilnych powstania kościuszkowskiego, Wrocław 1959.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.