Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Rada Stanu Księstwa Warszawskiego

kolegialne ciało doradcze o charakterze ustawodawczo-adm. i sądowym; powołana na mocy Konstytucji Księstwa Warsz. 1807 i zorganizowana na wzór fr. Rady Państw. (1800); Kompetencje Rady: w zakresie ustawodawstwa przygotowywała wszystkie projekty ustaw sejmowych i dekretów król., sprawowała również funkcje adm.-kontrolne, była sądem kasacyjnym (sądem najwyższej instancji, rozpatrującym orzeczenia sądów cyw. i karnych wszystkich stopni pod względem zgodności z obowiązujacym prawem), adm. (odwołania od wyroków rad prefekturalnych jako sądów adm. I instancji) i kompetencyjnym; wszystkie jej decyzje wymagały zatwierdzenia przez króla. Skład: król, w jego zastępstwie prezes Rady, 5 ministrów, od 1808 także 6 radców stanu, od 1810 — 12, później również min. stanu; funkcjonariuszami Rady byli referendarze (4, od 1810 — 6); w praktyce, zwł. w początkowym okresie, dochodziło do mieszania funkcji Rady Stanu i Rady Ministrów, choćby ze względu na niemal identyczny skład personalny; po 1810 Rada Stanu, tracąc na znaczeniu polit., stała się organem przede wszystkim sądowym. Prezesi Rady kolejno: S. Małachowski, L. Gutakowski i S.K. Potocki.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.