Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Robotnicze Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Siła”

organizacja młodzieży pol., zał. 1909 w Cieszynie; do 1920 pod nazwą Stowarzyszenie Pol. Robotników i Robotnic „Siła”; zasłużone w pracy nad kształtowaniem i kultywowaniem pol. świadomości nar.; organizowało m.in.: odczyty, przedstawienia teatr., liczne imprezy o charakterze nar., rozrywkowe i sport., zakładało biblioteki i czytelnie; politycznie zbliżone do PPSD; od 1920, po podziale Śląska Cieszyńskiego, „Siła” kontynuowała działalność: w Polsce pod nazwą Robotn. Stowarzyszenie Kult.-Oświat. „Siła”, w Czechosłowacji pod nazwą Pol. Stowarzyszenie Robotn. Oświat.-Gimnastyczne „Siła”; od 1919 organ prasowy „Oświata”, 1920–38 była organem „Siły” w Czechosłowacji; liczba czł.: 1909 — 41, 1920 — 3 tys., 1939 — 1,8 tys.; oba stowarzyszenia współdziałały ze sobą, III 1939 (po aneksji Zaolzia) połączyły się w organizację pod nazwą Siła Śląska Cieszyńskiego (przewodn. J. Badura, 4,5 tys. czł.), która po wybuchu II wojny świat. zaprzestała działalności.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.