Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Rząd Narodowy Królestwa Polskiego

najwyższy organ wykonawczy podczas powstania listopadowego 1830–31; powołany przez sejm 30 I 1831 w składzie: przedstawiciele partii zachowawczej — A.J. Czartoryski (prezes) i S. Barzykowski, kaliszanie — W. Niemojowski i T. Morawski, oraz reprezentant lewicy sejmowej — J. Lelewel; Rz.N.K.P. podlegali mianowani przezeń, a odpowiedzialni przed sejmem ministrowie jako kierownicy poszczególnych resortów; ministrowie byli tylko wykonawcami decyzji rządu; Rz.N.K.P. był skrępowany przez sejm, pozbawiony wpływu na nacz. wodza, który w sprawach wojsk. i prowadzenia wojny miał zupełną samodzielność; po wypadkach 15 VIII 1831 Rz.N.K.P. upadł, a władzę dyktatorską objął gen. J. Krukowiecki jako prezes Rady Ministrów; od 7–8 IX 1831 do końca powstania prezesem Rządu był B. Niemojowski.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.