Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Rząd Tymczasowy w Królestwie Polskim

najwyższa kolegialna władza w Królestwie Pol., powołana VI 1815 przez cara Aleksandra I Romanowa, z siedzibą w Warszawie; sprawował władzę w zakresie wykonania postanowień kongresu wiedeńskiego 1815, tymczasowego obsadzania stanowisk w administracji, kierowania istniejącym aparatem państw. i przygotowania nowej organizacji zarządzania w myśl zasad konstytucji 1815; powołał podległe mu ministerstwa: Spraw Wewn., Spraw Wojsk., Sprawiedliwości, Oświecenia Nar. oraz Przychodów i Skarbu; skład: 5 namiestników król., członków rozwiązanej Rady Najwyższej Narodowej; prezes: W. Łanskoj, wiceprezes: A.J. Czartoryski, członkowie: K. Drucki-Lubecki, N. Nowosilcow, T. Wawrzecki; działał do XI 1815.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.