Gród z IX–X w. nad brzegiem Zat. Gdańskiej, otoczony wałem drewn.-ziemnym; mieszkańcy trudnili się rolnictwem i hodowlą; odkryto pozostałości pracowni obróbki bursztynu; opuszczony zapewne po wzniesieniu w 2. poł. X w. grodu w Gdańsku (obecnie rezerwat archeol.). W XIII w. wieś rybacka, nadana 1283 cystersom z Oliwy; 1308 zagarnięty przez Krzyżaków; od 1466 w Polsce (Prusy Król.); od poł. XVI w. letnisko bogatych mieszczan gdań.; od 1772 w zaborze prus.; w 1. poł. XIX w. rozwój osady i kąpieliska (założyciel J.G. Haffner, lekarz armii napoleońskiej); od 1870 linia kol.; 1873 włączono do S. pobliskie osiedla Karlikowo i Siemirowo; na pocz. XX w. wybudowano m.in. Operę Leśną, molo (1827), rozbudowano urządzenia kuracyjne; prawa miejskie 1901; przed I wojną świat. działalność pol. instytucji społ. i stowarzyszeń kult. (m.in. Tow. Muzeum Kaszubsko-Pomor.); 1920–39 w granicach Wolnego Miasta Gdańska, były tu 2 pol. szkoły. W czasie okupacji niem. 1939–45 wcielony do III Rzeszy; 1942 obóz pracy przymusowej dla Żydów, do 1942 getto. W 1947–75 i od 1999 powiat.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print