Pierwsze wzmianki o wsi Michałów istniejącej w tym miejscu pochodzą z 1260 roku. Na jej gruntach w 1392 r. nastąpiła lokacja miasta Praszka, dokonana przez księcia Władysława Opolczyka. Rozwojowi miasta sprzyjało korzystne położenie przy szlaku handlowym ze Śląska na ziemię wieluńską. W XV w. wytapiano tutaj żelazo z rudy darniowej. Od XIV w., aż do rozbiorów pograniczna Praszka leżała w województwie sieradzkim. Upadek miasta w XVII w. spowodowany był głównie wojnami drugiej połowy stulecia, m. in. tzw. potopem szwedzkim w latach 1655–1660.

W 1793 r. Praszka znalazła się w zaborze pruskim (departament kaliski Prus Południowych), w 1807 r. – w Księstwie Warszawskim (departament kaliski), a od 1815 r. należała do Królestwa Polskiego (województwo kaliskie, a następnie gubernia warszawska i kaliska). Podczas powstania styczniowego w 1863 r. w pobliżu miasta doszło do starcia partii powstańczej dowodzonej przez porucznika Józefa Osińskiego z oddziałami rosyjskimi. W 1870 r. władze carskie pozbawiły Praszkę praw miejskich.

Ponowny awans miasta przypadł na koniec XIX w., a wiązał się z rozwojem komunikacji w strefie przygranicznej. W 1896 r. od strony pruskiej wybudowano kolejkę wąskotorową z Gorzowa Śląskiego, przedłużoną następnie do Olesna (1899). Podczas I wojny światowej w 1914 r. Praszkę zajęły wojska niemieckie, które w 1915 r. przedłużyły linię kolejki do Wielunia. Gdy w 1918 r. miasto weszło w skład terytorium Polski (powiat wieluński województwa łódzkiego), ale znalazło się na samej granicy pomiędzy Polską a Niemcami, kolejka Praszka – Wieluń pozostała bez zmian, natomiast linia po stronie niemieckiej – Olesno – Praszka została w 1928 r. przebudowana na normalnotorową. Prawa miejskie Praszka odzyskała w 1919 roku.

Podczas II wojny światowej, we wrześniu 1939 r. Praszkę zajęły oddziały niemieckie. W październiku 1939 r. władze niemieckie włączyły miasto do Rzeszy Niemieckiej (rejencja kaliska tzw. Kraju Warty). Przez tutejsze getto przeszło ponad 1 tys. Żydów, zgładzonych potem w obozie w Chełmnie nad Nerem. W styczniu 1945 r. miasto zajęły wojska sowieckie.

Do 1975 r. miasto należało do województwa łódzkiego, a w okresie 1975–1999 — do województwa częstochowskiego. Od 1999 r. przynależy do powiatu oleskiego województwa opolskiego.

Bibliografia

  • Nad górną Prosną. Monografia Praszki, red. T. Krzemiński, Łódź 1999.
Print