Ślady osadnictwa z młodszej epoki kamiennej; 1381 budowa klasztoru kartuzów, sprowadzonych tu z Czech przez Piotra z Rusocina; obok powstała wieś klasztorna z folwarkiem, wzmiankowana 1391; 1772–1920 w zaborze pruskim; 1772 konfiskata dóbr klasztornych, 1826 kasata klasztoru przez władze pruskie; od przeł. XIX i XX w. połączenie kolejowe; od pocz. XX w. jeden z głównych ośrodków kaszubskiego ruchu regionalnego (pol. Bank Lud., od 1907 Kaszubskie Towarzystwo Ludoznawcze, w okresie międzywojennym wydawanie „Gazety Kaszubskiej”, Zrzeszenie Regionalne Kaszubów, miejsce działalności A. Majkowskiego); prawa miejskie 1923. W okresie okupacji niemieckiej wcielone do III Rzeszy, liczne egzekucje ludności polskiej; ośrodek konspiracji (Tajna Organizacja Wojsk. „Gryf Pomorski” i „Gryf Kaszubski”, Polska Żyje); 1945 deportacje członków polskiego podziemia przez NKWD w głąb ZSRR; 1945–46 działalność organizacji antykomunistycznych (m.in. Nar. Zjednoczenie Wojsk.); po wojnie rozbudowane; 1818–1975 i od 1999 siedziba powiatu.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print