Wieś wzmiankowana 1364; prawa miejskie ok. 1402; mały ośrodek rzemieślniczy, w XVII w. rozwój sukiennictwa; zniszczony w poł. XVII w. m.in. przez najazd szwedzki; 1696 ponowna lokacja; 1772–1919 w zaborze pruskim (1807–15 w Księstwie Warszawski); napływ kolonistów niemieckich; przed 1914 budowa linii kolejowej (obecnie zawieszona); w okresie międzywojennym miasto o charakterze głównie rolniczym; w czasie okupacji niemieckij 1939–45 wcielony do III Rzeszy, ludność wysiedlona do GG, ludność żydowska wywieziona do niemieckich ośrodków zagłady.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print