Gród wczesnośredniow., z czasem dwór myśliwski i wieś książąt mazowieckich w Puszczy Osieckiej; po 1526 wieś król.; starostwo niegrodowe; prawa miejskie 1558 (budowa miasta od 1569); XVI–XVII w. duży ośrodek handl.-rzem.; nadużycia starostów osieckich (Mniszchowie i Bielińscy) spowodowały w XVII w. wystąpienia chłopskie; zniszczony w czasie wojen w poł. XVII i na pocz. XVIII w. — podupadł; od 1795 w zaborze austr., od 1809 w Księstwie Warsz., od 1815 w zaborze ros. (Królestwo Pol.); 1811 król saski i książę warsz. Fryderyk August I podarował miasto wraz z przyległymi dobrami ks. J. Poniatowskiemu, który sprzedał je Potockim; 1870 utrata praw miejskich; od 1956 połączenie kolejowe. W pobliżu O. rezerwat leśny Wymięklizna.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print