Średniowieczny gród, wzmiankowany 1236; rezydencja księcia wielkopol. Przemysła I; prawa miejskie przed 1266; 1331 spalone przez Krzyżaków, odbudowane; miasto król.; 1. poł. XIV w.–1793 starostwo niegrodowe; XVI–XVII w. ośrodek handl.-rzem.; znacznie zniszczone w czasie najazdu szwedzkiego w poł. XVII w. i wojny północnej 1700–21; 1793–1919 w zaborze prus. (1807–15 w Księstwie Warsz.); udział mieszkańców w powstaniu wielkopol. 1918–19; 1939–45 wcielony do III Rzeszy, wysiedlenia ludności do GG.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print