W XIII w. osada targowa na szlaku handl. z Wielkopolski na Śląsk; prawa miejskie przed 1283; od 1396 miasto król.; XVI–XVIII w. starostwo grodowe, siedziba powiatu i sądów ziemskich oraz ośrodek rzem.-handl.; 1655 zburzony przez Szwedów; 1793–1919 w zaborze prus. (1807–15 w Księstwie Warsz.); w 2. poł. XIX w. początki przemysłu ceram. i spoż., od 1875 połączenie kol.; na przeł. XIX i XX w. działalność pol. organizacji gosp. i kult.-oświat., m.in.: Banku Lud., spółdzielni roln.-handl. Rolnik; 1906–07 strajki szkolne; udział mieszkańców w powstaniu wielkopol. 1918–19; w okresie międzywojennym miasto roln.-usługowe. W czasie okupacji niem. 1939–45 wcielony do III Rzeszy, deportacje ludności do GG; 1939–45 obóz dla ludności cyw. (więziono w nim m.in. franciszkanów z Niepokalanowa, wśród nich ojca Maksymiliana Kolbego), obóz dla jeńców pol. i in. narodowości — do 1943 podoficerów i szeregowych, następnie oficerów; ośrodek konspiracji Tajnej Organizacji Wojsk., AK. Od XV w. do 1932, 1954–75 i od 1999 siedziba powiatu.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print