Po odzyskaniu niepodległości społeczność żydowska w Lublinie zorganizowała kilka ugrupowań politycznych:

  • Bund – Powszechny Żydowski Związek Robotniczy na Litwie, w Polsce i Rosji (antysyjonistyczna lewicowa partia żydowska);
  • Aguda – Organizacja Żydów Ortodoksów w Polsce (konserwatywna prawica religijna);
  • Organizacja Ogólnych Syjonistów;
  • Organizacja Syjonistów Ortodoksów „Mizrachi”;
  • Organizacja Syjonistów – Rewizjonistów;
  • Żydowska Socjalno-Demokratyczna Partia Robotnicza „Robotnicy Syjonu” – Poalej Syjon (odłamy Poalej Syjon – Lewica i Poalej Syjon – Prawica)
  • Syjonistyczna Partia Pracy „Hitachduth”.

Większość z nich prowadziła nie tylko ożywioną działalność polityczną, ale też społeczną i kulturalną[1.1].

 
Print
Fußnoten
  • [1.1] Kopciowski A., Zarys dziejów Żydów w Lublinie, [w:] Żydzi w Lublinie – Żydzi we Lwowie. Miejsca – Pamięć – Współczesność, red. J. Zętar, E. Żurek, S. Żurek, Lublin 2006, ss. 17–18.