Budżet Wyznaniowej Gminy Żydowskiej w Biskupicach za rok 1930, zawierający po stronie dochodów przychód z rzezi rytualnej, cmentarza, łaźni rytualnej, sprzedaży rajskich jabłek, składek gminnych; po stronie rozchodów wydatki na remont łaźni, pensje pracowników gminy, furmanki do Puhaczewa, utrzymanie synagogi.

Print