Fabryka mebli „Labor” – właścicie­lami w 1932 r. byli Emil Goldsand i Feliks Wajnapel. Początkowo mieściła się przy obecnej ul. Narutowicza 22, w jednopiętrowym budynku murowa­nym, o dachu jednospadowym, krytym papą, wybudowanym w 1918 roku. Zatrud­niała około 30 osób na jedną zmianę. Fabryczka posiadała następujące maszy­ny i urządzenia produkcyjne: lokomobilę parową, piłę taśmową, frezarkę, he­blarkę, parniki, piły tarczowe. Produ­kowała głównie krzesła, później również drewniane obręcze do rowerów. W la­tach 1926–1927 fabryczka została prze­niesiona na ul. Narutowicza 18. Mieści­ła się wówczas w murowanym budyn­ku jednopiętrowym, o dachu jednospa­dowym, krytym papą. Budynek zacho­wał się do dziś. Użytkowany jest obecnie przez spółdzielnię stolarską.

W poprzednio zajmowanym budynku przy ul. Narutowicza 22 w latach 1926–1927 została uruchomiona olejarnia. Posiadała ona lokomobilę parową, walce do mielenia nasion roślin oleistych, o 6 złożeniach, 3 prasy i inne urządze­nia produkcyjne. Zatrudniała 10–15 osób. Po drugiej wojnie światowej upań­stwowiona. Czynna była do 1951 roku. Budy­nek zachował się do dziś. Użytkowany jest obecnie przez przetwórnię owoców.

Treść hasła została przygotowana na podstawie tekstu Katalogu zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce wydawanego od 1958 r., za zgodą Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Print