Początek Krzepicom dał gród warowny w XIII wieku. W połowie XIV w. Kazimierz III Wielki wzniósł tu zamek. Prawa miejskie nadano przed 1357 rokiem.

Krzepice rozwijały się jako lokalny ośrodek rzemieślniczo-handlowy; znajdowała się tu także jedna z najważniejszych komór celnych w dawnej Polsce. W latach 1370–1396 pozostawały w posiadaniu ks. Władysława Opolczyka, a następnie aż do 1793 r., stanowiły starostwo niegrodowe. Od XIV w. znane były z produkcji żelaza. Funkcjonowały kuźnice, a w początku XVII w., po zbudowaniu przez M. Wolskiego wielkiego pieca, odlewano działa i wyrabiano broń, druty i blachę.

Od 1793 r. miasto znajdowało się w zaborze pruskim, od 1807 r. w Księstwie Warszawskim, a od 1815 r. – w zaborze rosyjskim (Królestwo Polskie). W okresie 1870–1919 Krzepice były pozbawione praw miejskich. W 1926 r. uzyskały połączenie kolejowe.

W okresie II wojny światowej miasto zniszczono w ok. 50%. Po 1945 r. zostało odbudowane.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print