This article is not available in selected language.

Egzylarcha

Egzylarcha [łac. exilium „wygnanie”, gr. archē „władza”] – aramejskie resz galuta [„przywódca diaspory”], tytuł noszony przez przywódcę Żydów babilońskich (zamieszkujących tereny Mezopotamii) w okresie panowania partyjskiego, perskiego i arabskiego. Egzylarcha reprezentował społeczność żydowską wobec miejscowych władz, do jego kompetencji należało nadzorowanie ściągania podatków oraz mianowania sędziów (dajan). Pierwsze wzmianki o egzylarsze pochodzą z II w. n.e. Urząd egzylarchy odgrywał ważną rolę do XI w., funkcjonował jeszcze w XIII w.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.