This article is not available in selected language.

Kombatanckie organizacje w Polsce

Kombatanckie organizacje w Polsce – organizacje obywateli polskich, którzy brali udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych, wchodząc w skład formacji wojskowych lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość RP.

Obywatele ci pełnili służbę w Wojsku Polskim lub w polskich formacjach wojskowych przy armiach sojuszniczych podczas działań wojennych prowadzonych na wszystkich frontach przez państwo polskie; uczestniczyli w ramach polskich formacji i organizacji wojskowych w I wojnie światowej, w powstaniach narodowych i walkach o odzyskanie lub utrzymanie terytoriów RP; pełnili służbę w polskich podziemnych formacjach i organizacjach oraz armiach sojuszniczych, a także w sojuszniczych organizacjach ruchu oporu – z wyjątkiem formacji NKWD oraz innych specjalnych formacji, które prowadziły działalność przeciwko ludności polskiej – w okresie II wojny światowej, a także w polskich podziemnych formacjach wojskowych lub organizacjach niepodległościowych na terytorium państwa polskiego do końca 1956 r., jeżeli były to formacje lub organizacje stawiające sobie za cel niepodległość i suwerenność RP; uczestniczyli w walkach w jednostkach WP oraz zmilitaryzowanych służbach państwowych z oddziałami UPA oraz grupami Werwolfu.

W II RP istniało kilkadziesiąt organizacji, z których 34 zjednoczyły się w 1928 r. w Federację Polskich Związków Obrońców Ojczyzny. Po II wojnie światowej na uchodźstwie w 1945 r. powstały Stowarzyszenie Polskich Kombatantów (Stowarzyszenie Polskich Kombatantów – Federacja Światowa) i inne organizacje. W kraju w 1949 r. przymusowo połączono 11 organizacji w Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, podległy partii komunistycznej i wyposażony w niektóre kompetencje władzy administracyjnej, m.in. weryfikował i przyznawał uprawnienia kombatanckie.

Po 1989 r. powstało lub podjęło legalną działalność kilkaset organizacji kombatanckich, tworzonych według różnorodnych kryteriów (ogólnokrajowe, regionalne, skupiające kombatantów z wszystkich formacji lub wybranego okresu czy organizacji), liczących od kilkuset tysięcy do kilkudziesięciu członków. Do organizacji o zasięgu ogólnokrajowym należą m.in.:

 • Antykomunistyczny Związek Więźniów Politycznych 1939–1956,
 • Jaworzniacy – Związek Młodocianych Więźniów Politycznych Lat 1944–1956,
 • Klub Kadetów Weteranów II Wojny Światowej,
 • Krajowy Związek byłych Żołnierzy PSZ na Zachodzie, Krajowy Związek Weteranów Walk 1939–1989 o Polskę Wolną i Sprawiedliwą,
 • Niepodległościowy Związek Żołnierzy AK,
 • Niezależny Ruch Kombatantów AK,
 • Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Kombatantów PSZ na Zachodzie,
 • Ogólnokrajowy Związek Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego WP,
 • Ogólnopolski Związek Żołnierzy AK,
 • Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich,
 • Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych,
 • Polski Związek Kombatantów, Polski Związek Więźniów Komunizmu,
 • Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy Batalionów Chłopskich,
 • Stowarzyszenie „Łagierników” Żołnierzy AK,
 • Stowarzyszenie „Poznański Czerwiec 56”,
 • Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce,
 • Stowarzyszenie Dzieci Zamojszczyzny Ofiar Prześladowań Represji i Odosobnienia w Obozach Hitlerowskich w Czasie II Wojny Światowej,
 • Stowarzyszenie Kombatantów Oddziałów Leśnych Rzeczypospolitej,
 • Stowarzyszenie Lotników Polskich,
 • Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Obrońców Ojczyzny,
 • Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kraju,
 • Stowarzyszenie Szarych Szeregów,
 • Stowarzyszenie Weteranów Wojny Polsko-Bolszewickiej,
 • Stowarzyszenie Więźniów Byłych Dzieci Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych,
 • Stowarzyszenie Żołnierzy AK,
 • Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej,
 • Środowisko Żołnierzy Pułku AK „Baszta” i Innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych,
 • Światowy Związek Żołnierzy AK,
 • Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”,
 • Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie,
 • Związek Inwalidów Wojennych RP, Związek Kadetów II RP,
 • Związek Kombatantów Polskich w Kraju,
 • Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,
 • Związek Legionistów Polskich,
 • Związek Ociemniałych Żołnierzy RP,
 • Związek Piłsudczyków,
 • Związek Powstańców Warszawskich,
 • Związek Represjonowanych Żołnierzy Górników,
 • Związek „Solidarności” Polskich Kombatantów,
 • Związek Sybiraków,
 • Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego,
 • Związek Żołnierzy AK,
 • Związek Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego,
 • Związek Żołnierzy NSZ,
 • Związek Żołnierzy Podziemnych Sił Zbrojnych.

© Treść hasła pochodzi z serwisów wiedzowych PWN; Encyklopedia PWN, Słowniki języka polskiego i Słowniki obcojęzyczne.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.