This article is not available in selected language.

Plan trzyletni

Plan Odbudowy Gospodarczej 1947–49, Plan trzyletni – pierwszy plan wieloletni realizowany w powojennej Polsce; jego główne założenia przewidywały podniesienie 1947–49 stopy życiowej ludności powyżej poziomu przedwojennego, unowocześnienie struktury gosp. kraju, likwidację bezrobocia i zmniejszenie przeludnienia agrarnego; w zasadzie plan został wykonany — oceniano, że spożycie na 1 mieszkańca Polski 1949 było wyższe o ok. 30% w stosunku do 1937, prawie też znikło bezrobocie w miastach, dochód nar. w przeliczeniu na 1 mieszk. przekroczył o 25% wartość z 1938; osiągnięcia te umożliwiła sprawna odbudowa przemysłu i wykorzystanie potencjału produkcyjnego Ziem Zach. i Północnych; na wsi jednak nadal istniało znaczne przeludnienie agrarne, dram. była sytuacja mieszkaniowa, zwł. w dużych miastach.

  • Kaliński J., Plan Odbudowy Gospodarczej 1947–1949, Warszawa 1978.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.