• Arendarska B., Nasz Szydłów, którego nie znamy, Szydłów 1999.
  • Guldon Z., Krzystanek K., Ludność żydowska w miastach lewobrzeżnej części województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku. Studium osadniczo-demograficzne, Kielce 1990.
  • Kiryk F., Leśniak F., Skupiska żydowskie w miastach małopolskich do końca XVI wieku, [w:] Żydzi w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, Przemyśl 1991.
  • Marcinkowski S., Miasta Kielecczyzny. Przemiany społeczno-gospodarcze 1815–1869, Warszawa 1980.
  • Penkalla A., Synagoga i gmina w Szydłowie, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, 1982, nr 1-2/121-122.
  • Penkalla A., Żydowskie ślady w województwie kieleckim i radomskim, Radom 1992.
  • Sabor A., Sztetl. Śladami żydowskich miasteczek: Działoszyce – Pińczów – Chmielnik – Szydłów – Chęciny. Przewodnik, Kraków 2005.
  • Żydzi w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, red. F. Kiryk, Przemyśl 1991.
Print