• Barański P., Miasto i gmina Osiek, Krosno 1999.
  • Caban W., Społeczeństwo Kielecczyzny 1832–1864. Studia nad statystyką i aktywnością gospodarczą ziemiaństwa, mieszczaństwa i Żydów, Kielce 1993.
  • Guldon Z., Krzystanek Z., Ludność żydowska w miastach lewobrzeżnej części województwa sandomierskiego w XVI–XVII wieku, Kielce 1990.
  • Guldon Z., Ludność żydowska w miastach województwa sandomierskiego w II połowie XVII w., „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1982, nr 3–4.
  • Marcinkowski S., Miasta Kielecczyzny. Przemiany społeczno-gospodarcze 1815–1869, Warszawa – Kraków 1980.
  • Myjak J., Osiek Sandomierski. Materiały źródłowe do dziejów Osieka, Sandomierz 1994.
  • Wiślicki J. M., Zarys Ziemi opatowskiej i sandomierskiej pod względem historycznym, statystycznym, rolniczym, fabrycznym i handlowym, Warszawa 1862.
Print