• Caban W., Społeczeństwo Kielecczyzny 18321864 – Studia nad strukturą i aktywnością gospodarczą ziemiaństwa, mieszczaństwa i Żydów, Kielce 1993.
 • Guldon Z., Krzystanek K., Ludność Żydowska w miastach lewobrzeżnej części województwo sandomierskiego w XVI i XVIII wieku, Kielce 1990.
 • Kaczmarkiewicz M., Stowarzyszenia żydowskie w województwie kieleckim (19181939), „Biuletyn ŻIH” 1994, nr 1–3, s. 74, 80.
 • Księga Adresowa Polski (wraz z W.M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa 1930.
 • Leszczyński J. T., Stopnica, Kielce 2003.
 • Lustracja dóbr królewskich XVI–XVIII wieku. Małopolska. Lustracja województwa sandomierskiego 1789, Wrocław 1965.
 • Miasteczka Polskie w XIX i XX wieku – Z dziejów formowania się społeczności, red. R. Kołodziejczyk, Kielce 1992.
 • Patkowski A., Sandomierskie. Góry Świętokrzyskie, Poznań 1938.
 • Pawlina-Maducka M., Kultura Żydów województwa kieleckiego (1918–1939), Kielce 1993.
 • Penkalla A., Żydowskie ślady w województwie kieleckim i radomskim, Radom 1992.
 • Renz R., Życie codzienne w miasteczkach województwa kieleckiego 1918–1939, Kielce 1994.
 • Salomon A., Rys historyczny dziejów Stopnicy, Kielce 1999.
 • Stopnica, [w;] Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T. XII, red. F. Sulimierski i in. Warszawa 1895.
 • Zientarski M., Dzieje Stopnicy, (maszynopis referatu wygłoszonego na uroczystości związanej z 600 leciem praw miejskich Stopnicy, dnia 5.01.1964 r.)
Print