• Baliński M, Lipiński T., Starożytna Polska pod węglem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana, t. II, Warszawa 1844.
 • Baranowski B., Życie codzienne między Wartą a Pilicą w XIX wieku, Warszawa 1973.
 • Bieda T., Pomoc dla ludności żydowskiej w Polsce południowo-wschodniej w latach 19391944, [w:] Materiały z Międzynarodowej Sesji Naukowej nt. Hitlerowskie ludobójstwo w Polsce i Europie 19391945, Warszawa 1417 IV 1983 r., Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce [materiał do użytku wewnętrznego].
 • Bielawski W., Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Główna Komisja badania zbrodni hitlerowskich w Polsce Instytut Pamięci Narodowej [materiał do użytku wewnętrznego], Warszawa 1987.
 • Caban W., Ludność żydowska guberni radomskiej wobec rządowego szkolnictwa elementarnego i szkół rzemieślniczych w latach 1817-1862, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce”, 1987, nr 3-4.
 • Dziubiński A., Pińczów w latach reformacji 15501586, Pińczów 2009.
 • Dziubiński A., Przechadzka po Pińczowie i okolicy, Kielce 2007.
 • Dziubiński A., Sławne i znane postanie w dziejach Pińczowa, Pińczów 2010.
 • Dziubiński A., Synagoga Stara w Pińczowie, Pińczów 2009.
 • Guldon Z., Krzystanek, Ludność żydowska w miastach lewobrzeżnej części województwa sandomierskiego w XVIXVII wieku, Kielce 1990.
 • Guldon Z., Ludność żydowska w miastach województwa sandomierskiego w II połowie XVII w., „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1982, nr 3–4.
 • Guldon Z., Wijaczka J., Ludność Pińczowa w XVIXVIII, [w:] Ludność żydowska w regionie świętokrzyskim, Materiały sesji naukowej w Starachowicach 17 X 1987 r., Kielce 1989.
 • Guldon Z., Źródła i metody szacunków liczebności ludności żydowskiej w Polsce w XVI-XVIII w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1986, nr 2, ss. 254–255.
 • Hertz A., Żydzi w kulturze polskiej, Warszawa 1988.
 • Kandel D., Bożnica w Pińczowie, „Kwartalnik Poświęcony Badaniu Przeszłości w Polsce” 1912, z. 2.
 • Kawiorski H., Mozaika powiatu pińczowskiego, t. 1, Kielce 2006.
 • Kiryk F., Rozwój urbanizacji Małopolski XIIIXVI w., Kraków 1974.
 • Kiryk F., Urbanizacja małopolski: woj. sandomierskie XII–XVI w., Kielce 1994.
 • Kowalczewski S., Góry Świętokrzyskie, Warszawa 1967.
 • Kumor B., Nieznane źródła do statystyki ludności diecezji krakowskiej w XVIII w., „Przeszłość demograficzna Polski” 1971, z. 4, ss. 21–60.
 • Kutrzebianka K., Powiat pińczowski, Warszawa 1961.
 • Landau-Czajka A., Trudny wybór. Asymilowani Żydzi o problemie tożsamości narodowej w II Rzeczypospolitej, „Kwartalnik Historyczny” 2005, nr 2.
 • Lewandowski J., Zmiany w sytuacji ekonomicznej i politycznej ludności żydowskiej w Królestwie Polskim na terenie okupacji austriackiej (19151918), [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Materiały z konferencji. Kraków 2123 XI 1995, Kraków 1995.
 • Łoziński J. Z., Przypkowski T., Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. III, z. 11: Powiat sandomierski, Warszawa 1962.
 • Majczak M, Ziemia Świętokrzyska. Oni tworzyli historię tej ziemi, Ostrowiec Świętokrzyski 2006
 • Marcinkowski S., Miasta Kielecczyzny. Przemiany społeczno-gospodarcze 18151869, Warszawa – Kraków 1980.
 • Markowski M. B., Udział ludności żydowskiej w rzemiośle i przemyśle województwa kieleckiego w latach 19181938, „Rocznik Świętokrzyski”, 1989, t. 16.
 • Miasta polskie w Tysiącleciu, red. S. Pazyra, Wrocław – Kraków 1965–1967.
 • Mirowski R., Świętokrzyski Album, cz. III, Kielce 2001.
 • Orlicki J., Szkice z dziejów polsko-żydowskich 19181949, Szczecin 1983.
 • Penkalla A., Żydzi na terenie guberni radomskiej w latach 18151862, Radom 1991.
 • Pińczów i jego szkoły w dziejach, red. J. Wyrozumski, Warszawa-Kraków 1979.
 • Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 19391945, Studia i Materiały, red. A. Żbikowski, Warszawa 2006.
 • Polacy Żydzi 19391945, red. S. Wroński, M. Zwolakowa, Warszawa 1971.
 • Rymut K., Nazwy miast Polski, Wrocław – Kraków 1987.
 • Sabor A., Sztetl. Śladami żydowskich miasteczek. Działoszyce – Pińczów – Chmielnik – Szydłów – Chęciny, Kraków 2005.
 • Siedem Źródeł: rocznik społeczno-kulturalny powiatu pińczowskiego, Kielce 2000.
 • Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. Województwo kieleckie, t. 3, Warszawa 1925.
 • Słonina K., Z dziejów społeczności żydowskiej w Pińczowie, Materiały sesji naukowej, 26 lutego 2001, Pińczów 2002.
 • Społeczeństwo żydowskie w Pińczowie, red. J. Tambor, Pińczów 1999.
 • Sprawozdanie publicznego gimnazjum realnego w Pińczowie za rok szkolny 1916/1917, Pińczów 1917.
 • Staszewska J., Samorząd miejski i powiatowy w Pińczowie w okresie pierwszej wojny światowej, Mszp. w posiadaniu autora.
 • Stolot F., Testament Tomasza Nikla (Przyczynek do dziejów pińczowskich warsztatów budowlanych i kamieniarsko-rzeźbiarskich na przełomie wieków XVI i XVII), „Biuletyn Historii Sztuki” 1970.
 • Verdman J. L., Krótka monografia wszystkich miast, miasteczek i osad w Królestwie Polskim, Warszawa 1902.
 • Wiech S., Miasteczka żydowskie guberni kieleckiej w latach 18701914. Zabudowa – rozwój – społeczeństwo, Kielce 1995.
 • Wiślicki J. M., Zarys Ziemi opatowskiej i sandomierskiej pod względem historycznym, statystycznym, rolniczym, fabrycznym i handlowym, Warszawa 1862.
 • Wittyg W., Pieczęcie miast dawnej Polski, Kraków – Warszawa 1905.
 • Zwolski T., Busko i okolice oraz szlak Nidy, Warszawa 1960
Print