Dzienniki:

  • „Unzer Leben” – w 1932 r. redakcja mieściła się przy ul. Kilińskiego 23. Redaktorem naczelnym był P. Kapłan, redaktorem odpowiedzialnym M. Goldman. Z dziennikiem współpracowali A. Brzeziński i J. Rubinlicht.
  • „Białystoker Idyszer Ownt Kurjer” – w 1932 r. redakcja mieściła się przy ul. Kilińskiego 23. Redaktorami i wydawcami byli M. Wysocki oraz M. Trzonowicz.

Tygodniki:

  • „Die Welt” – w 1932 r. redakcja mieściła się przy ul. Sienkiewicza 29. Redaktorem i wydawcą był I. Sztajnsapir.
  • „Unzer Weg” – w 1932 r. redakcja mieściła się przy ul. Marszałka Piłsudskiego 16. Redaktorami byli mgr R. Nochimowski i I. L. Szacki, wydawcą M. Prużański.[1.1]
Print
Footnotes
  • [1.1] Księga Adresowa miasta Białegostoku na rok 1932, Białystok 1932, s. 17.