This article is not available in selected language.

Nehemiasza Księga

Nehemiasza Księga – jedna z ksiąg historycznych Starego Testamentu, pierwotnie tworząca całość z Księgą Ezdrasza, ostatecznie zredagowana prawdopodobnie ok. 200 p.n.e. w kręgach kronikarskich. Jako samodzielna księga pojawiła się w Biblii hebrajskiej dopiero w XV w., w przekładach gr. już w II w. K.N. kontynuuje, niekiedy powtarza i uzupełnia, a także zmienia kolejność wydarzeń opisanych w Księdze Ezdrasza. Głównym bohaterem jest Nehemiasz, namiestnik perski w Jerozolimie 445–433 p.n.e., inicjator odbudowy murów Jerozolimy, przygotowujący akcję zaludniania miasta po powrocie z niewoli babilońskiej (Ne 1,1–7,72), wraz z Ezdraszam dokonujący publicznego odczytu Tory w czasie Święta Namiotów podczas nabożeństwa pokutnego, zakończonego wezwaniem zgromadzonych do przestrzegania przepisów Prawa (Ne 8,1–10,40). Ostatnie fragmenty K.N. zawierają relacje o zaludnieniu Jerozolimy i poświęceniu odbudowanych murów (Ne 11,1–12,47) oraz opis reform kultowych przeprowadzonych przez Nehemiasza po 433, dotyczących kultu i przestrzegania szabatu (Ne 13). K.N. ma charakter kompilatorski; wykorzystano w niej tzw. Pamiętniki Nehemiasza (1–7; 11–13), perskie i żyd. dokumenty urzędowe, listy i spisy osób i miast, genealogie oraz Kronikę Świątyni. Ma charakter kaznodziejski, jest jednak także cennym dokumentem historycznym. Naczelną ideę teol. stanowi absolutyzacja Prawa będącego normą życia; elementami tożsamości rel. i nar. repatriantów powracających z niewoli babilońskiej są wierność Prawu i odnowionemu Przymierzu, co zapewnia opiekę Boga, oraz scentralizowany kult świątynny. Dzieje w ujęciu Nehemiasza są historią objawiania się i działania Boga.

E. Zawiszewski, Nehemiasz poprzednikiem Ezdrasza?, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1969.
H. Langkammer, Księgi Ezdrasza-Nehemiasza, Poznań 1971, <<Pismo Święte Starego Testamentu>>.
T. Brzegowy, Księgi Ezdrasza i Nehemiasza, Tarnów 1996, <<Księgi Historyczne Starego Testamentu>>.
K. Galling, Die Bucher der Chronik, Esra, Nehemia, Gottingen 1954, <<Altes Testament Deutsch>>.
U. Kellermann, Nehemia, Quellen, Uberlieferung und Geschichte, „Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestamentlische Wissenschaft” 1967, nr 102.
R.J. Coggins, The Books of Ezra and Nehemiah, London 1976, <<The Cambridge Bible Commentary>>.

Kalina Wojciechowska

© Treść hasła pochodzi z serwisów wiedzowych PWN; zobacz sam: Encyklopedia PWN, Słowniki języka polskiego i Słowniki obcojęzyczne.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.