This article is not available in selected language.

Plan trzyletni

Plan Odbudowy Gospodarczej 1947–49, pierwszy plan wieloletni realizowany w powojennej Polsce; jego gł. założenia przewidywały podniesienie 1947–49 stopy życiowej ludności powyżej poziomu przedwojennego, unowocześnienie struktury gosp. kraju, likwidację bezrobocia i zmniejszenie przeludnienia agrarnego; w zasadzie plan został wykonany — oceniano, że spożycie na 1 mieszk. Polski 1949 było wyższe o ok. 30% w stosunku do 1937, prawie też znikło bezrobocie w miastach, dochód nar. w przeliczeniu na 1 mieszk. przekroczył o 25% wartość z 1938; osiągnięcia te umożliwiła sprawna odbudowa przemysłu i wykorzystanie potencjału produkcyjnego Ziem Zach. i Północnych; na wsi jednak nadal istniało znaczne przeludnienie agrarne, dram. była sytuacja mieszkaniowa, zwł. w dużych miastach.

J. Kaliński Plan Odbudowy Gospodarczej 1947–1949, Warszawa 1978.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.