This article is not available in selected language.

Rady ludowe

organy polit. na ziemiach pol. zaboru prus., działające 1918–19; powstawały spontanicznie po wybuchu rewolucji listopadowej 1918 w Niemczech; istniały odrębne r.l. polskie, niem. i żyd., nie współpracujące ze sobą; r.l. reprezentowały ludność pol. wobec administracji niem.; obradujący 3–5 XII 1918 w Poznaniu Sejm Dzielnicowy wybrał Naczelną Radę Ludową, która przejęła władzę jako jedyny przedstawiciel ludności pol.; proces ich likwidacji trwał od kwietnia do jesieni 1919; na terenach pozostających pod panowaniem niem. istniały do chwili wejścia w życie postanowień traktatu wersalskiego.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.