This article is not available in selected language.

Tajna Armia Polska

(TAP), konspiracyjna organizacja wojsk. utworzona XI 1939 w Warszawie; działała gł. w środk. Polsce (okręgi: Warszawa-miasto, Warszawa-województwo, podlaski, kielecki, lubelski); liczyła kilkanaście tys. czł. (1940); komendant gł.: mjr J. Włodarkiewicz („Darwicz”), szef sztabu gł.: ppor. W. Pilecki („Witold”), ppłk W. Surmacki („Stefan”); TAP prowadziła wywiad i kontrwywiad, sabotaż i przerzut ludzi do Francji i W. Brytanii (1940 kilkadziesiąt osób); wyd. czasopismo: „Biuletyn Żołnierski” (od 1940); polit. reprezentacją TAP była grupa „Znak”; TAP współpracowała z Centr. Kom. Organizacji Niepodległościowych, IV 1940 współtworzyła Kom. Porozumiewawczy Organizacji Niepodległościowych, IX 1940 ® Konfederację Narodu (KN), XII 1940 jej pion wojsk. wszedł w skład Wojsk. Oddziałów Skonfederowanych, następnie — Konfederacji Zbrojnej; pozostając w strukturach KN, IX 1941 został wcielony do ZWZ, gł. do „Wachlarza”.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.