This article is not available in selected language.

Taksy wojewodzińskie

taksy wojewodzińskie – w dawnej Polsce cenniki towarów rzem.; od 1496 ustalane obowiązkowo corocznie przez wojewodów w całym kraju, zawierały maks. ceny towarów krajowych i częściowo zagranicznych; miały na celu obniżenie i kontrolę cen artykułów produkowanych przez miasta i stworzenie preferencji dla nie objętych nimi produktów szlacheckiego rolnictwa; w XVII w. były atakowane przez postępowych pisarzy roln. jako czynnik hamujący rozwój rzemiosła miejskiego.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.