• Pinkas HaKehilot, Poland, Vol. 7 (1999), p. 417-419: "Przyrow".
Print