W 1942 r. Niemcy utworzyli w Hrubieszowie przy ul. Wygon obóz pracy przymusowej, w którym przetrzymywano kilkaset osób pochodzenia żydowskiego. Obóz został zlikwidowany w 1943 roku. Wtedy to część robotników przesiedlono do Sokala i Dołhobyczowa, ok. 150 pozostałych przeniesiono do koszar, a następnie rozstrzelano na miejscowej strzelnicy.

Nota bibliograficzna

  • Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 19391945. Informator encyklopedyczny, red. Cz. Pilichowski, Warszawa 1979.
  • Zapała M., Hitlerowskie obozy i getta na ziemi hrubieszowskiej w okresie okupacji w latach 19391944, „Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego” [online] http://www.hrubieszow.info/wiara/zydzi/zydzi.htm [dostęp: 15.05.2014].

 

Print