Ślady osadnictwa od czasów kultury lateńskiej; w XII w. gród i osada targowa; w XIV w. wieś przy przeprawie przez San, wzmiankowana 1436; prawa miejskie między 1456 a 1472; miasto rzemieślniczo-handl. (11 cechów) o charakterze obronnym; w XVI w. własność Kmitów, ośrodek ich dóbr (1507 P. Kmita wzniósł tu zamek), następnie Stadnickich; od XVI w. liczne skupisko Żydów (1939 — ok. 63% mieszk.); 1704 spalone przez Szwedów w czasie wojny północnej 1700–21 — podupadło; 1772–1918 w zaborze austr., siedziba cyrkułu; od 1872 połączenie kol.; 1932 miejsce masowych wystąpień chłopów i starć z policją. W IX 1939–1941 pod okupacją sowiecką; 1941–44 pod okupacją niem., getto (więźniowie wywiezieni do getta w Zasławiu i ośrodka zagłady w Bełżcu); ośrodek konspiracji AK; 1944–47 rejon walk z UPA; 1945–46 z pow. leskiego wysiedlono do ZSRR ok. 39,5 tys. Ukraińców, a 1947, w ramach akcji Wisła, prawie wszystkich pozostałych na ziemie zachodnie; 1945–47 teren działalności WiN. W 1921–75 i od 2001 siedziba powiatu.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print