Wieś szlachecka wzmiankowana w pocz. XV w.; prawa miejskie 1475; miasto o charakterze usługowo-rzemieślniczym; od 1795 w zaborze austr., od 1809 w Księstwie Warsz., od 1815 w zaborze ros. (Królestwo Pol.); poł. XIX w.–1862 Inst. Nauczycieli Elementarnych; 1867–1952 siedziba powiatu; na przeł. XIX i XX w. rozwój przem.; 1900–ok. 1970 połączenie kol.; w końcu XIX w. rozwój garncarstwa lud.; 13–16 VIII 1920 zacięte walki sił pol. z Armią Czerwoną podczas bitwy warsz., miasto znacznie zniszczone; w okresie międzywojennym duże skupisko Żydów (1939 ok. 3,9 tys. — ok. 50% mieszk.). W czasie okupacji niem., 1940–42 getto (ok. 2,5 tys. osób wywiezionych do ośrodka zagłady w Treblince); 30 VII–30 VIII 1944 w rejonie Radzymina i Wołomina ciężkie walki wojsk sowieckich (aktywny udział oddziałów AK) z Niemcami.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print