• Horn Maurycy, Żydowski ruch osadniczy w miastach Rusi Czerwonej do 1648 roku, Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce, Warszawa 1974 r.
 • Schorr Mojżesz, Żydzi w Przemyślu do końca XVIII wieku, Lwów 1903 r.
 • Motylewicz Jerzy, Dzieje Kańczugi, Przemyśl 1984,
 • Dworzaczek Włodzimierz, Lelewici Tarnowscy, Warszawa 1917,
 • Wdowiszewski Zygmunt, Genealogia Jagiellonów, Warszawa 1968,
 • Wierzbiniec Wacław, Żydzi w województwie lwowskim w okresie międzywojennym, Rzeszów 2003,
 • Kudła Jan, Historia miasteczka Kańczugi pisana 1889 r., rkps, archiwum parafialne w Kańczudze
 • Lipiński Piotr, Nikt ich nie tykał, Gazeta Wyborcza, 31 sierpnia – 1 września 2002
 • Maksymowicz Alfred, Polska Armia Krajowa Placówka w Kańczudze, rkps, archiwum parafialne w Kańczudze
 • Piecuch Witold, Wielka noc w Kańczudze, Gazeta Wyborcza, 2-3 marca 2002 Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Rzeszowie (WAPwRz), Zarys dziejów Szkoły Ludowej w Kańczudze, zespół 986, syg. 1, 7, 8
 • Dalecki Roman ,Armia „Karpaty” 1939, Warszawa 1979
 • Fąfara Jerzy, Kańczuga. Miasto i gmina. Dziedzictwo kulturowe – praca zbiorowa, Rzeszów 2006
 • Fedan Roman, Uwarunkowanie społeczno-ekonomiczne rozwoju turystyki Karpat Wschodnich - Praca zbiorowa, Przeworsk 2007
 • Fijałkowski Piotr, Obrządek pogrzebowy Żydów polskich od XVI w, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, nr 3: 1989
 • Potocki Andrzej., Żydzi w podkarpackiem, Libra 2004
 • Tych Feliks, Pamięć. Historia Żydów Polskich przed, w czasie, i po zagładzie - Praca zbiorowa, Warszawa 2004
 • Maksymowicz Alfred, "Wieszanie Judasza" - dawny obrzęd wielkanocny w Kańczudze, Lud, 1992 s. 89-94,
 • Maksymowicz Alfred, „Pacyfikacja w placówce "Kazimierz" – Kańczuga, Czasopismo: Okruchy Wspomnień AK, R. 1994 nr 9
 • Andrzej Kuler, Zbigniew K. Wójcik, Andrzej Zagórski Tytuł: Rys historyczny Placówki AK Kańczuga, Czasopismo: Zesz. Hist. WiN-u, Rok 2001, nr 15
Print