• S. Golachowski, Materiały do statystyki narodowościowej Śląska Opolskiego z lat 1910-1939 [Materials for a national statistics Opole Silesia in the years 1910-1939], Poznań-Wrocław 1950.
 • J. Janczak, Rozmieszczenie wyznań na Śląsku w pierwszej połowie XIX wieku (Location faiths in Silesia in the first half of the nineteenth century) [in:] Przeszłość Demograficzna Polski. Materiały i Studia (Past demographic Polish. Materials and Studies), 1967.
 • W. Jaworski, Żydzi w województwie śląskim w okresie międzywojennym [Jews in the Silesian region in the interwar period], Katowice 1991.
 • K. Jonca, Zarys dziejów społecznych i gospodarczych Koźla i okolicy do 1939 roku (Outline of social and economic history and surroundings Koźle to 1939) [in:] Ziemia kozielska (Earth Kozielska), ver. S. Popiołek, Koźle 1963.
 • K. Jonca i S. Senf, Pod rządami Prus i Rzeczy Niemieckiej (Under the rule of Prussia and German Things) [in:] Monografia Miasta Kędzierzyn-Koźle (Monograph Cities Kedzierzyn-Kozle), Opole 2001.
 • W. Kaczorowski, Koźle pod panowaniem habsburskim (The Kosel under the rule of Habsburg) [in:] Monografia Miasta Kędzierzyn-Koźle (Monograph Cities Kedzierzyn-Kozle), Opole 2001.
 • T. Ładogórski, Generalne tabele statystyczne Śląska 1787 roku [General statistical tables Silesia 1787 years], Wrocław 1954.
 • B. Olszewski, Lokalizacja zakładów I.G. Farben w Kędzierzynie na tle hitlerowskich koncepcji geopolitycznych w odniesieniu do Śląska Opolskiego [The location of premises I.G. Farben in Kedzierzyn against Nazi geopolitical concepts for the Opole Silesia], Opole 1959.
 • Cz. Pilichowski, Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945. Informator encyklopedyczny [Nazi camps on Polish territory from 1939 to 1945. Encyclopedic Reference], Warszawa 1979.
 • K. Piwarski, Historia Śląska [History of Silesia], Katowice 1947.
 • F.Rosenthal, Najstarsze osiedla żydowskie na Śląsku (The oldest Jewish settlements in Silesia) [in:] Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego (Bulletin of the Jewish Historical Institute), nr 34, 1960.
 • S. Popiołek, Ziemia kozielska [Earth Kozielska], Koźle 1963.
 • Jerzy Rajman, Koźle w średniowieczu (Kosel in the Middle Ages) [in:] Studia Śląskie (Studies Silesia), 2000, t. 59.
 • A. Rataj, Powstanie i rozwój Kędzierzyna do 1945 r. (The creation and development Kedzierzyn to 1945) [in:] Historyczne i współczesne problemy miasta i jego mieszkańców. Materiały z II Seminarium Naukowego ‘Kędzierzyn-Koźle. Rodowód – Współczesność – Przyszłość’ (Historical and contemporary issues facing the city and its inhabitants. Materials from the Scientific Seminar II 'Kedzierzyn-Kozle. Pedigree - Present - Future'), Opole 1996.
 • F.Triest, Topographisches Handbuch von Oberschlesien, TLBD. 2, Breslau 1865.
 • A.Weltzel, Geschichte des Stadt, Herrschaft und ehemaligen Festung Cosel, T.Wunsch, Berlin 1995.
 • F.A. Zimmermann, Wielka Armia Napoleona w kampanii 1807 r. pod Koźlem (Grand Army of Napoleon in the campaign of 1807, the Kozle) [in:] Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie (Sketches Kędzierzyn-Kozielskie), 1985, t. 1.
 • R. Żabicki, Z kart znanej i nieznanej historii Miasta Koźla [The papers of known and unknown history of the town Koźle], Kędzierzyn-Koźle 2006.
 • E. Wiesel, G. Wigoder i S. Spektor, Encyclopedia of Jewish Life Before & During Holocaust, New York University Press 2001.
 • M.Borkowski, A.Kirmiel, T.Włodarczyk, Śladami Żydów: Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Ziemia Lubuska, Muzeum Historii Żydów Polskich, Warszawa 2008.

 

Print