• Adamczyk-Garbowska Monika, Polska Isaaca Bashevisa Singera: rozstanie i powrót, Lublin 1994.
 • Adamczyk-Garbowska Monika, Związki pisarzy żydowskich z Lublinem i Lubelszczyzną, in: Hawryluk Wojciech, Linkowski Grzegorz (editor), Żydzi lubelscy. Materiały z sesji poświęconej Żydom lubelskim, Lublin 1996.
 • Bałaban Mejer, Żydowskie Miasto w Lublinie, translated by: J. Doktór, Lublin 1991.
 • Gilbert Martin, Atlas historii Żydów, Kryspinów 1998.
 • Jerozolima Królestwa Polskiego. Opowieść o żydowskim Lublinie (album Polish-English edition), Lublin 2008.
 • Kubiszyn Marta, Żuk Grzegorz, Adamczyk-Garbowska Monika, (editor), Dziedzictwo kulturowe Żydów na Lubelszczyźnie. Podręcznik dla nauczycieli, Lublin 2003.
 • Kuwałek Robert, Przemiany społeczno-kulturalne w środowisku Żydów lubelskich w XIX i XX wieku [in:] Hawryluk Wojciech, Linkowski Grzegorz (editor), Żydzi lubelscy. Materiały z sesji poświęconej Żydom lubelskim, Lublin 1996.
 • Kuwałek Robert, Szlakiem pamięci Żydów lubelskich, Lublin 2001.
 • Kuwałek Robert, Z Lublina do Bełżca. Ślady obecności i zagłady Żydów na południowo-wschodniej Lubelszczyźnie, Lublin 2007.
 • Kuwałek Robert, Wysok Wiesław, Lublin. Jerozolima Królestwa Polskiego, Lublin 2001.
 • Lublin [entry], in: Shmuel Spector, Goeffrey Wigoder, Elie Weiser (editor), The Encyclopedia of Jewish Life Before and During Holocaust, vol. II, Jerusalem, New York 2001, p. 752-756.
 • Radzik Tadeusz (editor.), Żydzi w Lublinie. Materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina, Lublin 1995.
 • Radzik Tadeusz, Lubelska dzielnica zamknięta, Lublin 1999.
 • Radzik Tadeusz, Uczelnia mędrców Lublina, Lublin 1994.
 • Radzik Tadeusz, Żydzi lubelscy w społeczności miasta XVI – XX w., [in:] Hawryluk Wojciech, Linkowski Grzegorz (editor), Żydzi lubelscy. Materiały z sesji poświęconej Żydom lubelskim, Lublin 1996.
 • Radzik Tadeusz, Żyli z nami, in: Lublin w dziejach i kulturze Polski, Lublin 1997.
 • Radzik Tadeusz, Śladkowski Wiesław, Wójcikowski Grzegorz, Wójcikowski Włodzimierz, Lublin. Dzieje miasta. Tom II – XIX i XX wiek, Lublin 2000.
 • Riabinin Jan, Z dziejów Żydów lubelskich, Lublin 1936.
 • Tomaszewski Jerzy, Żbikowski Andrzej (editor), Żydzi w Polsce, dzieje i kultura. Leksykon, Warszawa 2001.
 • Trzciński Andrzej, Stary cmentarz żydowski w Lublinie. „Kalendarz Żydowski 19871988”. Warszawa 1987.
 • Trzciński Andrzej, Przewodnik po zabytkach kultury żydowskiej w Lublinie, Lublin 2005.
 • Trzciński Andrzej, Śladami zabytków kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie, Lublin 1990.
 • Trzciński Andrzej, Wartości historyczne, religijne i artystyczne starego cmentarza żydowskiego w Lublinie, [in:] Hawryluk Wojciech, Linkowski Grzegorz (editor), Żydzi lubelscy. Materiały z sesji poświęconej Żydom lubelskim, Lublin 1996.
 • Wajs Karolina, Wajs Symcha, Fakty i wydarzenia z życia lubelskich Żydów, Lublin 1997.
 • Wajs Symcha, Izba Pamięci Żydów Lublina – przewodnik, Lublin 1990.
 • Wajs Symcha, Stary cmentarz w Lublinie przy ulicy Siennej i Kalinowszczyzna, Warszawa 1987.
 • Wajs Symcha, Żydzi w Lublinie w przededniu II wojny światowej – fragment wspomnień, in: Hawryluk Wojciech, Linkowski Grzegorz (editor), Żydzi lubelscy. Materiały z sesji poświęconej Żydom lubelskim, Lublin 1996.
 • Zętar Joanna, Żurek Elżbieta, Żurek Sławomir (editor ), Żydzi w Lublinie – Żydzi we Lwowie. Miejsca – Pamięć – Współczesność, Lublin 2006 (publication also available in English).
 • Zieliński Konrad, W cieniu synagogi. Obraz życia kulturalnego społeczności żydowskiej Lublina w latach okupacji austro-węgierskiej, Lublin 1998.
 • Zieliński Konrad, Życie teatralne społeczności żydowskiej w Lublinie w czasie I wojny światowej, „Słowo Żydowskie (Dos Jidysze Wort)” 1995, no. 17. „Scriptores Scholarum” 1998, no. 1. Pamięć – Miejsce – Obecność (monograph). „Scriptores” 2003 no. 1 (monograph devoted to the history and culture of the Lublin Jews). „Scriptores” 2003 no. 2 (monograph devoted to the history and culture of the Lublin Jews).

Fine literature:

 • Buber Martin, Gog i Magog, Kronika chasydzka, Warszawa 1999.
 • Döblin Alfred, Podróż po Polsce, Kraków 2000.
 • Glatstein Jakub, Kiedy Jaś pojechał [fragments published in „Akcent” magazine 1998, no. 4; and in „Scriptores” magazine 2003 no. 1, p. 131-139.
 • Glatstein Jakub, poem entitled Mój Lublin, moje święte miasto, „Scriptores” 2003 no. 1, p. 187.
 • Langer Jiri., 9 bram do tajemnic chasydów, Kraków 1988.
 • Schneiderman Samuel Lejb, Stary Lublin [fragment from the selection of reports Od Nalewek do wieży Eiffla], fragments published in „Midrasz” 1999, July-August; „Scriptores” 2003 no. 2, p. 42-46.
 • Singer Isaac Bashevis Singer, Sztukmistrz z Lublina, Warszawa 1990.

Memoir literature:

 • Schneiderman Samuel Lejb, Stary Lublin, „Midrasz” 1999, no. 7-8, p. 82 – 84.
 • Fiszman-Sznajdman Róża, Mój Lublin, Warszawa 1989.
 • Mikulski Zygmunt, Tamten Lublin, Lublin 1975.
 • Tec Nechama, Suche łzy. Opowieść o utraconym dzieciństwie, Warszawa 2005.
Print